Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WIELBARKU

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z póz. zm.)

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2016 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym - 2023 - kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2017 roku), jednak pod warunkiem, że:

- dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2022/2023), lub
- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

  • do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica,

 

  • kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci na wniosek rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.


Zgłoszenie, wniosek oraz pozostałe dokumenty do pobrania w szkole (pawilon), w przedszkolu lub na stronie internetowej www.spwielbark.pl (zakładka rekrutacja 2023/2024).

Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku (mały budynek).

 

  DOKUMENTY DO POBRANIA

Zarządzenie Nr OS.0050.7.2023 z dnia 16 stycznia2023r.  Burmistrza Wielbarka w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego - pobierz

Zgłoszenie dziecka do klasy I - pobierz

Wniosek zapisu dziecka do świetlicy - pobierz

Religia- oświadczenie rodziców - pobierz

Klauzula informacyjna  - pobierz

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka - pobierz

Klauzula informacyjna RODO - pobierz

 

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

spwielbark@wp.pl